Benvolgudes famílies,


A través d’aquesta circular us comuniquem que la normativa vigent , fins el dia 25 de maig d’aquest any és la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, Llei Orgànica de 1999), que evidentment, després de gairebé 20 anys, ha quedat obsoleta amb tots els canvis que hi ha hagut respecte a la Protecció de Dades i, sobre tot, en l’àmbit de les Noves Tecnologies.
El nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD) és un nou reglament que prové d’Europa i té aplicació directa en tots els països de la Unió. No hi ha transposició en la normativa espanyola, per la qual cosa la seva aplicació i adequació de totes les entitats a aquesta ve donada per les mesures, pautes i directrius de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD).


Es preveu a més a més, l’ entrada en vigor d’una nova Llei de Protecció de Dades en els propers mesos després de l’aprovació de l’avantprojecte. No tenim la certesa de quan entrarà en vigor, per la qual cosa, en els propers mesos haurem de fer algunes matisacions en la adequació que estem fent en els centres educatius a aquest reglament.
A priori, els canvis que suposen d’obligat compliment d’aquest nou reglament, en el cas concret dels centres educatius, és important. Tenint en compte la bona adequació en matèria de protecció de dades respecte a la normativa vigent fins ara, aquests canvis es minimitzen en gran mesura, suposant simplement (i resumint molt breument):

  • Modificació i adequació de les clàusules que utilitzen els diferents centres educatius per complir amb el deure d’informació o pel recapte de dades;
  • Modificació y adequació dels contractes amb tercers susceptibles de ser encarregats del tractament de dades (amb o sense accés a aquestes);
  • Elaboració d’un Registre d’ Activitats de Tractament (en endavant, RAT) amb les activitats de tractament classificades per base o legitimació jurídica partint dels fitxers ja inscrits en el Registres de la AEPD;
  • Nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades (en endavant, DPO), como a figura independent a la consultoria, responsable de verificar la implantació o la adequació per part de la entitat del nou reglament RGPD.

Tenint en compte tots aquests canvis i els que sovint es produeixen a nivell intern en a la nostra escola, agrairem un cop més la vostra col·laboració per la renovació de tots els consentiments necessaris que us farem signar d’ara en endavant per dur a terme el tractament de les vostres dades.
Restem a la vostra disposició davant de qualsevol consulta que estimeu oportuna.

 

Per a accedir a la circular, podeu fer click AQUÍ

a Barcelona a 24 de maig de 2018

 

Judith Pla Alberich
Direcció general

Destacado: