AFA

El principal objectiu de l’AFA, és segons la nostra Proposta Educativa, buscar la integració de la comunitat educativa, professors/es, mares i pares, i la seva implicació en l’educació dels seus fills/es.

Participar en la gestió dels centres a través del Consell Escolar, servint de pont entre les mares i els pares dels alumnes i l’escola, amb un representat en el Consell, així com en les Comissions d’Escolarització.  

També tenen com a funció primordial ajudar a l’escola i a les famílies en el que demanin, bé amb ajudes materials (depenent aquestes dels ingressos de cada AFA), ajudant a organitzar activitats extraescolars, formatives, xerrades, tallers, activitats de convivència, celebracions i festes.

L’AFA de l’Escola Anna Mogas és una Associació composta per les mares i els pares o tutors legals dels alumnes matriculats en el centre escolar, que hagin manifestat el seu desig de pertànyer a la mateixa. És una Associació sense ànim de lucre que es financia amb les quotes abonades per les mares i els pares dels i les alumnes.