Educació Primària

Un pas endavant

Aposta clara i decidida cap a un ensenyament de qualitat

Es fomenta l'educació integral de l'alumne/a centrada en la tolerància, la inclusió i la coeducació.
S'aposta per una metodologia activa i innovadora que incorpora programes com  l'Aprenentatge Cooperatiu, les Intel·ligències Múltiples, Projectes Interdisciplinars i la Interioritat; així com l'ús de les Noves Tecnologies. L'escola, no només es centra en l'adquisició d'aprenentatges instrumentals i significatius, sinó en el desenvolupament de les habilitats socials i cognitives a l'igual que en les competències bàsiques.

Es promou l'aprenentatge de la Llengua Anglesa (no només com a matèria instrumental, sinó com a llengua vehicular), comptant amb un/a auxiliar de conversa i oferint la preparació i la possiblitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge en el propi centre.
El nostre projecte de maduració humana i cristiana centrada en els valors de l'Evangeli de Jesús de Nazaret, unit a una escola participativa i de qualitat, respon de manera creativa i plural als canvis en la societat

L'horari és de 8.50h a 12.50h i de 14.50h a 16.50h.
S'ofereix el servei de menjador, acollida i extraescolars