Orientació pedagògica

Des del Departament d'Orientació, tenim com objetiu:

El nostre pla d'intervenció específic, inclou:

 • Plantejar reunions amb els tutors a l’inici de curs per a tenir informació inicial sobre tots els possibles casos de necessitats de l’alumnat per començar una intervenció i actuació àgil.
 • Participar en la prevenció, detecció i avaluació de problemes o dificultats educatives i elaborar i aplicar pautes d’intervenció per a la seva superació.
 • Assessorament i col·laboració en el desenvolupament de l’acció tutorial i preparació de material per a les hores de tutoria.
 • Assessorar i recolzar en matèria d’organització, agrupaments, metodologies, tècniques i procediments per la dinàmica de grups.
 • Orientar, assessorar i participar en la implantació del programa d’Estimulació Precoç i Intel·ligències Múltiples al centre.
 • Atendre les demandes d’avaluació psicopedagògica de l’alumnat susceptible de presentar necessitats educatives i elaboració de l’informe.
 • Realitzar un test d’orientació acadèmica i professional a 4t d’ESO amb motiu del canvi d’etapa.
 • Participació en tutories presentant tècniques per a la resolució de conflictes, promoció d’Habilitats Socials, tènciques d’estudis, controlar l’ansietat davant els exàmens, modificació de conductes i hàbit, promoció de la intel·ligència emocional…
 • Satisfer contínuament i de forma personalitzada, mitjançant entrevistes, les necessitats o problemes de tipus personal, emocional o acadèmic de qualsevol alumne que ho necessiti.
 • Orientar i informar als alumnes sobre sortides professionals, programes de formació professional, mòduls de grau mig i superior juntament amb els seus àmbits de treball i recursos.
 • Fomentar la participació i implicació en el procès educatiu dels seus fills i amb el Projecte Educatiu que compartim.
 • Realitzar entrevistes prèvies i posteriros a l’avaluació psicopedagògica per l’anàlisis del context social-familar, recollida de dades pertinents i posada en comú de la situació familiar i escolar de l’alumne.
 • Proporcionar pautes d’actuació als pares/tutors en els casos que ho requereixin.
 • Atendre de forma personalitzada les demandes de problemes percebuts per la família que puguin afectar al rendiment i benestar emocionals dels alumnes.