Millora contínua

Gestió de qualitat i millora contínua

La gestió de Qualitat en els nostres centres té com a finalitat garantir l’eficàcia en el compliment dels objectius estratègics i l’eficiència en la utilització dels recursos disponibles per aconseguir-los.

La gestió de Qualitat en les nostres escoles té com a finalitat garantir l’eficàcia en el compliment dels objectius estratègics i l’eficiència en la utilització dels recursos disponibles per a aconseguir-los. D’aquesta manera garantirem la sostenibilitat de la nostra Missió i la correcta alineació amb la política de qualitat de la Fundació, definida a través de la seva Declaració Institucional.

L’Equip de Qualitat de la Fundació, supervisa el
compliment dels criteris establerts en el Pla de Gestió Institucional fent costat als centres en la seva
implantació i sistematització de les seves actuacions.
Eficiència, Agilitat i Millora Contínua són els tres principis que regeixen la gestió de qualitat en les nostres escoles.

Declaració institucional: Política de qualitat

“L'acció educativa integral en fidelitat a l'estil franciscà de Maria Anna Mogas”

Missió

“Som una Fundació Educativa on els NENS/ES i JOVES de les nostres escoles busquen la seva felicitat i creixen en la seva dimensió humana, física, intel·lectual, social i espiritual, acompanyats per PERSONES fidels al carisma de Maria Anna Mogas, compromeses amb la construcció d'un món millor i més sostenible.

Visió

Alumnes

Competents, íntegres, solidaris, coherents i compromesos
Serem escoles que sastisfaran contínuament i de forma personalitzada les necessitats educatives dels nostres alumnes dins d'un entorn càlid i acollidor, perquè siguin persones competents, obertes a altres cultures, íntegres, solidàries, coherents i compromeses amb la transformació de la societat i la seva sostenibilitat des de els valors franciscans.

Famílies

Implicades, satisfetes i participatives
Des del Projecte Educatiu que compartim, aconseguirem augmentar la satisfacció i implicació de les nostres famílies propiciant la seva participació en la vida de les nostres escoles.

Escoles

Responsables, col·laboratius, sòlids i respectuosos
Imatge Institucional basada en la responsabilitat social, el servei a la persona, la defensa de la vida i el respecte al medi ambient a través d'estratègies de comunicació que afavoreixen la col·laboració i l'aliança amb altres institucions. Excel·lència i eficàcia en la nostra gestió. Consecució dels objectius estratègics i eficients en l'ús dels recursos per a aconseguir-los.

Organització

Sòlida, garant, sostenible
La Fundació Educativa Franciscanes Ana Mogas dota de solidesa i continuïtat al procés de direcció sistèmic per a les escoles d'Espanya, amb la finalitat fonamental de garantir la missió dels mateixos i la seva sostenibilitat sota criteris d'eficiència.

Equip

Creatiu, compromès, proper i col·laboratiu
Millorem continuament les competències estratègiques dels nostres equips, constituïts per persones creatives i compromeses amb la innovació educativa i les TAC, que participen i animen la Missió Compartida i que conformen un grup humà en un clima de proximitat i col·laboració.

Valors

Estratègia

L’estratègia de la Fundació es plasma en el Pla Estratègic Institucional, document director de totes les actuacions que s’han de dur a terme, de manera coordinada, en tots els centres de la nostra Organització durant els pròxims tres anys, sense menyscapte de les particularitats dels ecosistemes propis de cadascun dels 18 centres.

D’aquesta manera el Pla Estratègic Institucional, PLEIN23 s’ha elaborat des de l’enfocament de l’excel·lència, entesa aquesta com a cultura de millora contínua.

Tota l’estructura i contingut del mateix s’ha dissenyat per a donar solidesa i continuïtat, enfortint el procés de direcció sistèmic ja consolidat, per a les escoles de la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas.

Així mateix, es planteja com un pas més per a visualitzar la transformació de l’organització, adaptant-se d’aquesta manera, a les característiques de l’entorn i el mercat, fonamentalment a la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat que es presenten en el moment actual i que afecten de manera directa a l’estructura del sistema educatiu del nostre país.

A partir de la declaració fundacional de la Missió, Visió i Valors com a POLÍTICA DE QUALITAT INSTITUCIONAL, l’estratègia s’ha plasmat en el MAPA ESTRATÈGIC, on queden reflectides totes les relacions causals entre els Factors Crítics d’Èxit, Objectius Estratègics, Línies d’Acció i Actuacions Prioritàries per a cada àmbit de la Visió i alineades amb aquesta.

Per a donar resposta a la Política de Qualitat de la fundació, l’estratègia institucional es desplega des de la VISIÓ definida per la Fundació i dividida en ÀMBITS que es relacionen amb els grups d’interès fonamentals: ALUMNES, FAMÍLIES, ESCOLA, ORGANITZACIÓ I EQUIP i amb els Factors Crítics d’Èxit o “Palanques per a la transformació”:
SOSTENIBILITAT, PASTORAL, CONVIVÈNCIA I
INNOVACIÓ.