Transparència

La Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas té com a finalitat l’educació integral de la infància i de la joventut, amb una identitat religiosa catòlica, segons l’espiritualitat de Francesc d’Assís i el carisma Maria Anna Mogas, expressat en el Caràcter Propi de l’Entitat Fundadora i que la Fundació assumeix com a propi dels seus centres i de les seves obres.

La Fundació és una entitat sense fi lucrativa, que persegueix objectius d’interès general.

En el marc assenyalat la Fundació té les següents finalitats:

 • Promoure una educació integral, d’inspiració cristiana, de qualitat, oberta a tots, amb especial predilecció pels pobres, amb els valors de senzillesa, proximitat, confiança, fraternitat, inquietud per la innovació i pedagogia activa.
 • Promoure la formació inicial i permanent dels educadors i d’altres membres de la comunitat educativa, fomentant el seu sentit de pertinença.

La Fundació, per a dur a terme la finalitat per al qual va ser creada, realitza la gestió de tots els seus béns amb criteris de transparència, ètics i solidaris. Per a això vetlla pel correcte funcionament de cada centre, amb la finalitat de gestionar i optimitzar tots els recursos existents dins del marc legal vigent i seguint els principis de ser Fundació canònica privada, d’àmbit nacional que té com a objectiu principal impulsar el Projecte Educatiu Institucional i el Caràcter Propi.

La Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas estableix el model de persona des d’uns valors ètics i religiosos en què es basa el nostre Projecte Educatiu.

El Portal de Transparència vol oferir informació referent al seu govern corporatiu i gestió.

Govern corporatiu

En relació al Govern de la Fundació, el seu estil de lideratge està basat en la corresponsabilitat, el diàleg i la cerca comuna d'objectius i estratègies. La Funció Directiva i Govern potencia el treball col·laboratiu i la implicació de tots en la missió comuna. En tots els seus òrgans i nivells de competència està encaminada a la consecució dels principis i valors que sustenta la Cultura Organitzativa. El govern de la Fundació es caracteritza pels següents principis:

 • Prioritat de la persona i reconeixement de la seva dignitat.
 • Principis ètics fonamentats en els valors evangèlics recollits en el Caràcter Propi com són l’equitat, la justícia, la veracitat, la senzillesa, la solidaritat.
 • Transparència. Qualsevol actuació de la Fundació es basa en un coneixement i procediment transparent, que faci evident el propòsit de les parts implicades.
 • Treball en equip, amb visions compartides, com a comunitat que aprèn.

Tots aquests principis són duts a terme pels Òrgans de Govern

 • El Patronat: nomenat per l’Entitat Fundadora amb la finalitat de donar continuïtat al manifestat en la seva Carta Fundacional. Es reuneix almenys tres vegades a l’any per a seguir aquells temes específics que ocupen el curs escolar, nomenar els membres dels Equips Directius i aprovar els pressupostos anuals.
 • L’Equip de Titularitat: L’Equip de Titularitat és l’òrgan executiu col·legiat de la Fundació per al conjunt dels Centres i activitats desenvolupades per aquesta, sent el responsable directe del seu funcionament. Dirigeix la gestió ordinària i representativa de la Fundació, en dependència del Patronat, i en el marc establert pels Estatuts i pel Reglament de Règim Interior.
 • L’Equip Directiu de Centre: és l’encarregat de dirigir i animar l’activitat educatiu-pastoral d’aquest, desenvolupant les directrius marcades pel Patronat i l’Equip de Titularitat en el seu context.

Cada persona relacionada amb la Fundació assumeix unes responsabilitats i funcions diferenciades d’acord amb l’aportació particular de cadascú al projecte comú. 

En aquest sentit, es fa necessari definir un codi de conducta en el qual es plantegi un marc suficient per al desenvolupament de les funcions i activitats de les persones que, d’una forma o una altra, treballen o col·laboren en els centres. 

El respecte a la dignitat de les persones i al seu desenvolupament integral, així com la projecció exterior de la nostra labor docent i de la nostra pròpia identitat exigeix l’observança d’unes normes mínimes de comportament que ajudin a procedir d’una manera adequada amb la labor que es desenvolupa en la Institució.

Aquest codi de conducta es concreta en el Manual de Govern Corporatiu de la Fundació i en la declaració responsable que signen tots els seus treballadors.

A fi de garantir el compliment del Codi, ha d’existir, com a òrgan dependent del Patronat de la Fundació, un Comitè d’Observança compost per tres membres nomenats pel mateix per a un temps determinat.

  • Aquest Comitè podrà actuar per pròpia iniciativa i a instància o per comunicació de qualsevol persona que treballi en les Escoles de la Fundació es relacioni amb ella.

   A aquest efecte les comunicacions podran fer-se arribar al Comitè a través de qualsevol dels següents mitjans: 

   Correu postal: Presidenta del Patronato (A/A Comité Observancia). C/ Santa Engracia 140. 28003. Madrid

   Correu electrònic: compliance@edu.anamogas.org

   La Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas, tenint present el seu Manual de Govern Corporatiu, estableix com a política de la companyia la promoció de la igualtat d’oportunitats laborals, en la qual es valora un entorn laboral sense assetjament verbal ni físic. A tal fi desenvolupa el Pla d’Igualtat amb els següents objectius generals:

   Promoure una cultura organitzacional sensible al gènere que difongui valors d’igualtat en tota la Fundació com a part dels seus principis.

   • Promoure i difondre una imatge interna i externa de l’entitat compromesa amb la igualtat d’oportunitats.
   • Garantir igualtat retributiva per a treballs d’igual valor.
   • Promoure processos de selecció i promoció en igualtat que evitin la segregació i la utilització del llenguatge sexista.
   • Facilitar la formació en igualtat a treballadors i treballadores.
   • Afavorir l’adopció de mesures orientades a millorar la conciliació de la vida laboral amb la professional.
   • Prevenir i sancionar situacions d’assetjament dins de l’Entitat, prestant especial atenció a les d’índole sexual o per raó de sexe.
   • Promocionar la salut laboral de les empleades públiques des d’una perspectiva de gènere.

Manual de Govern Corporatiu

Pla d'Igualtat

Reglament de Règim Intern

Gestió econòmica

La Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas, fa ús dels seus béns i els gestiona amb la finalitat de respondre a la fi per al que ha estat creada. Com a Institució cristiana i educativa desitja ser un horitzó creatiu, il·lusionant, innovador i carismàtic que impulsi i ajudi a continuar educant amb el nostre carisma. Fent una aposta per la millora contínua, mirant al futur. A tal fi posem a la disposició de qui ho sol·liciti tots els documents de l'àrea econòmica que acreditin tal finalitat.

Ley Nacional de Fundaciones

Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos

Código de conducta para inversiones

Informe de auditoría